พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เจ้าหน้าที่มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ เชิงสะพานพระราม ๘ กรุงเทพมหานคร
ในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

**************************

Add Comment