กิจกรรมนำชม “มหามงกุฎนฤมิตรศิลป์ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม” วันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมนำชม
ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม กิจกรรมนี้จัดขึ้นในชื่องาน “มหามงกุฎนฤมิตรศิลป์ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม”
ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 – 12.00 น. วิทยากรผู้นำชมคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

รายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้

๐๘.๓๐ น.              :  ลงทะเบียน ณ ศาลาด้านซ้าย หน้าพระวิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม

๐๙.๐๐ น.              :  รับชม Presentation พร้อมบรรยายประวัติความเป็นมาของวัดมกุฏกษัตริยาราม จากรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

๐๙.๓๐ น.              :  เข้าชมพระอุโบสถ

๑๐.๓๐ น.              :  เข้าชมตำหนักพิพิธภัณฑ์วัดมกุฏกษัตริยาราม

๑๑.๐๐ น.              :  เข้าชมพระวิหาร พระเจดีย์ พระวิหารคด

๑๒.๐๐ น.              :  รับประทานอาหารว่าง สิ้นสุดการนำชม พร้อมบรรยายสรุป

Add Comment