จุลสารเล่มที่ ๑๔

จุลสารมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นฉบับรวมเล่มของปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ มารวมเข้าด้วยกัน เพื่อเผยแพร่ในวันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เป็นปีที่ ๑๕๓ ซึ่งจะมีการถวายบังคมและวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ลานหน้าพระราชวังสราญรมย์

          มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นสมควรจัดพิมพ์ เรื่อง “พระมเหสีเทวีและเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช” ภายในเล่มจะรวมปีประสูติ สวรรคต สิ้นพระชนม์ของพระมเหสีเทวีและวันเกิดกับวันถึงอนิจกรรมเจ้าจอมมารดาแต่ละท่าน รวมทั้งระบุรายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดาและพระอิสริยยศภายหลังด้วย

**************************

>>>>> อ่าน จุลสาร ฉบับที่ ๑๔ <<<<<

Add Comment