การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี
พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นประธานการประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมกรรมการวัด อาคาร ๑๐๐ ปี ชั้น ๒
วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Add Comment