การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีพลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์เป็นประธานการประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมกรรมการวัด อาคาร ๑๐๐ ปี ชั้น ๒
วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
Add Comment