จัดจำหน่ายหนังสือ ๑๐๐ ปี สงครามโลกครั้งที่ ๑ พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป

           เมื่อแรกเกิดมหาสงคราม (Great War)  หรือสงครามโลกครั้งที่ ๑ (World War I หรือ First World War) ในทวีปยุโรป เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๗ (คริสต์ศักราช ๑๙๑๔)  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่า สยามเป็นประเทศเล็ก อีกทั้งมีสัมพันธไมตรีกับประเทศคู่สงครามทั้ง ๒ ฝ่าย ประกอบกับภัยสงครามคงจะไม่กระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยของไทยมากนัก จึงทรงดำเนินพระบรมราโชบาย “กรุงสยามเป็นกลางในระหว่างการสงคราม” เพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองและพสกนิกรทั่วพระราชอาณาเขต อย่างไรก็ดี ทรงตระหนักในพระราชหฤทัยว่า สยามคงไม่สามารถดำรงสถานะเป็นกลางอยู่ได้โดยตลอด เพราะประเทศเพื่อนบ้านที่รายรอบราชอาณาจักรอยู่นั้นล้วนเป็นอาณานิคมของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งสิ้น หากเจ้าอาณานิคมของประเทศเหล่านั้นสงสัยในความเป็นกลางของสยามเมื่อใด สยามก็จะอาจจะตกอยู่ ในอันตราย ด้วยเหตุนี้ สยามคงต้องเข้ากับฝ่ายสัมพันธมิตรในที่สุด ทรงเล็งเห็นว่าในระยะนั้นคนไทยจำนวนมาก  ต่างสนใจติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของการสงคราม จึงทรงพระราชอุตสาหะแปลบทความ รายงานข่าว และนิยาย สงครามจากหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ รวมทั้งทรงพระราชนิพนธ์บทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์สงครามเป็นจำนวนมาก ส่งไปลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ พระราชนิพนธ์เหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการโน้มน้าวประชาชนให้เข้าใจสถานการณ์และเข้าใจเหตุผลที่ต้องทรงประกาศสงครามในระยะเวลาต่อมาเป็นอย่างดี เมื่อสงครามสิ้นสุด สัมพันธมิตรเป็นฝ่ายมีชัย ประเทศไทยได้รับประโยชน์มากมายหลายประการ ที่สำคัญที่สุดคือ การได้ยกเลิกสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่ทำให้ไทยต้องเสียเอกราชทางศาล และสัญญาว่าด้วยการเก็บภาษีขาเข้าที่ทำให้ไทยเสียสิทธิ ในการกำหนดภาษีขาเข้า ซึ่งมีส่วนชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติมานานกว่า ๖๐ ปี จะเห็นได้ว่าประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยเอกราชอันบริบูรณ์ และได้พัฒนาเศรษฐกิจมาจนเข้มแข็งในบัดนี้ ก็ด้วยพระราชวิสัยทัศน์และ พระราชอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นปฐม

            ในวาระที่ประเทศไทย (สยาม) เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ ครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ และประสบชัยชนะครบ ๑๐๐ ปีในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงดำริจัดพิมพ์บทความพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ เพื่อเป็นวัตถุพยานแห่ง พระปรีชา พระวิสัยทัศน์และพระราชอุตสาหะอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบุรพมหากษัตริย์แห่ง พระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงธำรงขอบขัณฑสีมาให้ยั่งยืนอย่างมีเกียรติมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

หนังสือ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1
งานพระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม

ณ ทวีปยุโรป

มีจำนวน  500  ชุดเท่านั้้น
จัดจำหน่ายในราคาชุดละ   3,000   บาท
รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 400 บาท
รวมทั้งสิ้น 3,400 บาท
** ส่ง EMS พร้อม รับประกันการจัดส่ง **
***  พร้อมทั้งแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ที่สะดวกติดต่อ ***

การสั่งซื้อ Online ให้โอนเงินผ่านทาง E-Banking
– บัญชีออมทรัพย์ของมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ
– เลขที่ : 020-272542-2
ท่านสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้ทาง
กล่องข้อความ (Messenger)
ทาง Facebook ของทางมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ
https://www.facebook.com/Rama4Foundation/

ท่านสามารถซื้อได้ที่
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานสาขา ภายในวัดมกุฏกษัตริยาราม
๓๓๓ อาคารศุภมิตร ถ.กรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02-280-1374
โทรสาร : 02-280-1375

Add Comment