จุลสารเล่มที่ ๙

         จุลสารมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ฉบับนี้เป็นฉบับรวมเล่ม โดยนำฉบับที่ ๘ (วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙) และฉบับที่ ๙ (วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) มารวมเข้าด้วยกันเพื่อเผยแพร่ในวันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งที่จะมีการถวายบังคมและวางพวงมาลาถวายพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระราชอุทยานสราญรมย์

          มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เห็นสมควรจัดพิมพ์ประวัติความเป็นมาของพระสยามเทวาธิราชย์ และพระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชย์ พร้อมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นเรื่องและเหตุการณ์ที่สำคัญในรัชกาลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

**************************

>>>>> อ่าน จุลสาร ฉบับที่ ๙ <<<<<

Add Comment