พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

เลขาธิการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ เชิงสะพานพระราม ๘ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘***************************

Add Comment