จุลสารเล่มที่ ๖

         จุลสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่จะออกเผยแพร่ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม แต่เลื่อนมาออกวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ซึ่งเป็นวันถวายบังคมและวางพวงมาลาถวาย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ลานหน้าพระราชอุทยานสราญรมย์เป็นปฐม

         มูลนิธิเแลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู๋หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาว่า “พระนิพนธ์พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” อันเป้นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ์ จากหนังสือวชิรญาณ เล่ม ๒ ฉบับที่ ๘ ประจำเดือน ๗ จ.ศ. ๑๒๔๗(พ.ศ.๒๔๒๘) นับเป็นหนังสือหายาก จึงสมควรนำมาจัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

        ทุนวชิรญาโณภิกขุ ได้มีจิตรศรัทธาเป็นผู้อุปถัมภ์ในการจัดพิมพ์จุลสารฉบับนี้เพื่อฉลองพระเดชพระคุณเป็นกรณ๊พิเศษ

**************************

>>>>> อ่าน จุลสาร ฉบับที่ ๖ <<<<<

Add Comment