พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

พิธีบวงสรวง

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ โรงหล่อ บริษัท ไฟน์อาร์ท คาสติ้ง จำกัด
ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมี ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ และคณะกรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธี


        ด้วยจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรี และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพ ครบ ๒๐๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ และน้อมถวายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกับพระนครคีรี ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Add Comment