งานบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันประสูติปีที่ ๙๕ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทางมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา และคณะข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี ได้จัดงานบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันประสูติปีที่ ๙๕ และประทานทุนบำรุงประจำปี ๒๕๖๓ แก่มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมไปถึงองค์กรในพระอุปถัมภ์ต่าง ๆ เพื่อสืบสารพระกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ สถานที่จัดงานจัดขึ้น ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Add Comment