เช่าบูชา พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

พระบรมรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

         เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ครบ ๒๐๐ ปี  ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๗  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตในการจัดสร้างพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงถือพระแสงหัตถ์นารายณ์ (ขนาดความสูง ๔๐ ซม.) ลักษณะเดียวกับพระบรมราชานุสาวรีย์ที่หน้าพระราชวัง สราญรมย์ โดยตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

-: การสั่งบูชา :-

บูชาพระบรมรูปหล่อในราคาองค์ละ  11,999  บาท
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท)

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ชื่อบัญชี
“มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมราชูปถัมภ์”
เลขที่บัญชี : 020-272542-2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
เบอร์ : 02 – 280 – 1374
หรือ Mobile : 084 – 468 – 7999

วันและเวลาราชการ

*** ท่านสามารถ Download ใบสั่งบูชา
พระบรมรูปรัชกาลที่ ๔ ได้ที่ PDF Files ***

 

Add Comment