กิจกรรมนำชม “พระราชมรดกรัชกาลที่ ๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร”

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมนำชม “พระราชมรดกรัชกาลที่ ๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร” พร้อมฟังคำบรรยาย เรี่อง “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงวางรากฐานสังคมไทยสมัยไหม่” จากรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ
เวลา 09.30 น. ได้ไปสักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทธไธสวรรย์
เวลา 10.00 น. ชมพระราชมรดกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จัดแสดงในหมู่พระวิมาร
เวลา 11.15 น. ชมนิทรรศการ “ศิลปะวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน
เวลา 12.00 น. เสร็จสิ้นการนำชมพร้อมบรรยายสรุปปิดท้ายจาก ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
 

Add Comment