จุลสารเล่มที่ ๑๓

จุลสารมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ฉบับนี้เป็นฉบับรวมเล่ม โดยนำฉบับที่ ๑๓ (วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓) และฉบับที่ ๑๔ (วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓) มารวมเข้าด้วยกันเพื่อเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เป็นปีที่ ๑๕๒  ซึ่งจะมีการถวายบังคมและวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานหน้าพระราชวังสราญรมย์

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เห็นสมควรจัดพิมพ์ “เฉลิมพระยศเจ้านายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช” ภายในเล่มนี้จะระบุปี  ชื่อที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระอิสริยยศให้มีพระนามทรงกรมรวมทั้งพระประวัติโดยย่อของแต่ละพระองค์

**************************

>>>>> อ่าน จุลสาร ฉบับที่ ๑๓ <<<<<

Add Comment