จุลสารเล่มที่ ๑๒

พระนครคีรี หรือ เขาวัง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวงัแห่งนี้ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๒ โดยมีการนำรูปแบบการก่อสร้างโบสถ์สถาปัตยกรรมแบบนีโอคราสสิค สถาปัตยกรรมแบบไทยและจีน มาผสมกลมกลืนได้อย่างลงตัว เพื่อแปรพระราาชฐานเสด็จไปทรงผักผ่อนพระราชอิสริยาบท และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎร ต่อมาตอนปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณษโปรดเกล้าฯ ให้เป็นที่ประทับของพระราชอคันตุกะ ปัจจุบันพระนครคีรีเป้นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี

การก่อสร้างพระราชฐานแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขา ๓ ยอดติดต่อกัน ยอดที่สูงที่สุดสูง ๙๔ เมตร เขานี้เดิมเรียว่า “เขาสมณ” (สะ-มะ-นะ) พุทธศักราช ๒๔๐๔ พระราชทานนามว่า “เขามหาสวรรค์” ต่อมาเรียกเป็น “เขามไหศวรรย์” แต่ชาวบ้านเรียกกันว่า “เขาวัง”

**************************

>>>>> อ่าน จุลสาร ฉบับที่ ๑๒ <<<<<

 

Add Comment