สำนักงานมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานใหญ่วัดบวรนิเวศวิหาร
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ ๒๔๘ วัดบวรนิเวศวิหาร ศาลาฤษี ถ.พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๗-๒๕๐๐ : โทรสาร ๐-๒๖๒๗-๒๕๐๑

สำนักงานสาขา ภายในวัดมกุฏกษัตริยาราม
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานสาขา ภายในวัดมกุฏกษัตริยาราม ๓๓๓ อาคารศุภมิตร ถ.กรุงเกษม
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๓๗๔, โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๓๗๕

Add Comment