คณะกรรมการแรกเริ่มก่อตั้ง มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะกรรมการแรกเริ่มก่อตั้ง

          มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ ณ สำนักงานเขตพระนคร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการดำเนินงานทั้งสิ้น  ๑๕ คน ดังนี้

พระนาม รายนามคณะกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษา
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะกรรมการที่ปรึกษา

๑. หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา                   จิตรพงศ์                                 ที่ปรึกษา
๒. หม่อมเจ้าทองคำเปลว                   ทองใหญ่                               ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

๑. พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ           สวัสดิวัตน์                            ประธานกรรมการ
๒. หม่อมราชวงศ์ยงสวาสดิ์                 กฤดากร                               รองประธานกรรมการ
๓. พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์         เกษมศรี                               รองประธานกรรมการ
๔. หม่อมราชวงศ์จักรรถ                      จิตรพงศ์                               กรรมการ
๕. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา                  ดิศกุล                                   กรรมการ
๖. หม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิ                  สวัสดิวัตน์                            กรรมการ
๗. หม่อมหลวงอนุพร                           เกษมสันต์                           กรรมการ
๙. หม่อมหลวงจารุวัฒนา                    ชินธรรมมิตร์                         กรรมการและเหรัญญิก
๑๐. ท่านผู้หญิงบุตรี                             วีระไวทยะ                           กรรมการและเลขานุการ
๑๑. หม่อมราชวงศ์เศรษฐวัฒน์            จักรพันธุ์                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นายอร่าม                                       สวัสดิวิชัย                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นายวุฒิโชติ                                   ทองวิจิตร                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          หลังจากหม่อมเจ้าทองคำเปลว ทองใหญ่ กรรมการที่ปรึกษา ได้สิ้นชีพิตักษัย คงเหลือหม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษา พระองค์เดียว กอปรกับหม่อมราชวงศ์ยงสวาสดิ์ กฤดากร รองประธานกรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยที่ประชุมสามัญประจำปี  ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๓ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ หอประชุม สำนักงานใหญ่มูลนิธิเฉลิม พระเกียรติฯ ศาลาฤาษี ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร มติที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี กรรมการมูลนิธิ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการมูลนิธิแทน หม่อมราชวงศ์ยงสวาสดิ์ฯ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก ๒  คน คือ ๑.พันเอก หม่อมหลวงกุลชาต  ดิศกุล ๒.นายวิตร  นพวงศ์ ณ อยุธยา และทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการจัดตั้งกรรมการใหม่ เมื่อวันที่  ๑๗  มกราคม ๒๕๕๕  ณ สำนักงานเขตพระนคร ดังรายพระนามและรายนามคณะกรรมการต่อไปนี้

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติหลังจากจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกรรมการ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕

๑. หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา               จิตรพงศ์                               ที่ปรึกษา

กรรมการดำเนินงาน

๑. พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ           สวัสดิวัตน์                          ประธานกรรมการ
๒. พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์        เกษมศรี                             รองประธานกรรมการ
๓. หม่อมราชวงศ์จักรรถ                     จิตรพงศ์                             กรรมการ
๔. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา                 ดิศกุล                                 กรรมการ
๕. หม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิ                สวัสดิวัตน์                          กรรมการ
๖. หม่อมหลวงอนุพร                          เกษมสันต์                         กรรมการ
๗. พันเอก หม่อมหลวงกุลชาต          ดิศกุล                                กรรมการ
๘. นายวิตร                                         นพวงศ์ ณ อยุธยา              กรรมการ
๙. หม่อมหลวงจารุวัฒนา                   ชินธรรมมิตร์                      กรรมการและเหรัญญิก
๑๐. ท่านผู้หญิงบุตรี                           วีระไวทยะ                          กรรมการและเลขานุการ
๑๑. หม่อมราชวงศ์เศรษฐวัฒน์         จักรพันธุ์                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นายอร่าม                                     สวัสดิวิชัย                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นายวุฒิโชติ                                ทองวิจิตร                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          ตามที่มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีคณะกรรมการจำนวน ๑๓ คน และมีกรรมการจำนวน ๑๑ คนที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ๔ ปี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ยังมีกรรมการจำนวน ๒ คนที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่ม คือ พลตรี หม่อมหลวงกุลชาต ดิศกุล และนายวิตร นพวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งจะครบวาระในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ทางนายทะเบียนสำนักงานเขตพระนครควรให้กรรมการทั้ง ๒ คน ลาออกก่อนครบวาระ จะมีผลให้กรรมการทั้ง ๑๓ คน ดำรงตำแหน่งวาระ ครบ ๔ ปี  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง ๑๓ คนขึ้นใหม่ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติหลังจากจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกรรมการ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑. หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา               จิตรพงศ์                               ที่ปรึกษา

กรรมการดำเนินงาน

๑. พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ           สวัสดิวัตน์                          ประธานกรรมการ
๒. พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์        เกษมศรี                             รองประธานกรรมการ
๓. หม่อมราชวงศ์จักรรถ                     จิตรพงศ์                             กรรมการ
๔. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา                 ดิศกุล                                 กรรมการ
๕. หม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิ                สวัสดิวัตน์                          กรรมการ
๖. หม่อมหลวงอนุพร                          เกษมสันต์                         กรรมการ
๗. พลตรี หม่อมหลวงกุลชาต            ดิศกุล                                กรรมการ
๘. นายวิตร                                         นพวงศ์ ณ อยุธยา              กรรมการ
๙. หม่อมหลวงจารุวัฒนา                   ชินธรรมมิตร์                      กรรมการและเหรัญญิก
๑๐. ท่านผู้หญิงบุตรี                           วีระไวทยะ                          กรรมการและเลขานุการ
๑๑. หม่อมราชวงศ์เศรษฐวัฒน์         จักรพันธุ์                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นายอร่าม                                     สวัสดิวิชัย                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นายธนิก                                      ทองวิจิตร                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Add Comment