สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรัตนมงคลสัมฤทธิ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรัตนมงคลสัมฤทธิ์ พระกริ่งรัตนมงคลสัมฤทธิ์
เหรียญพระพุทธรัตนมงคลสัมฤทธิ์ และพระผงสมเด็จพระเทพรัตน
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
กรุงเทพมหานคร

*****************

        พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ ประธานกรรมการ มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ ประสานงานในการจัดพิธี ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร*****************


ความเป็นมาในการจัดสร้าง

           ปี พ.ศ ๒๕๔๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมวัดไผ่ดำ เป็นการส่วนพระองค์และได้เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินในทุกปีจนถึงปัจจุบันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พระภิกษุสามเณรและชาวจังหวัดสิงห์บุรี รวมถึงผู้มาเฝ้ารับเสด็จฯ ทุกปี พ.ศ ๒๕๕๔ คณะสงฆ์ วัดพระกฤษณเวฬุพุทธาราม(วัดไผ่ดำ) มีความประสงค์จะจัดสร้างพระพุทธรูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน จึงได้นำความเรียนปรึกษาหม่อมราชวงศ์เอมจิตร จิตรพงศ์ เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุรีพระบาทให้ทรงมีพระราชวินิฉัยในการนี้พระองคืท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้จัดสร้างพระพุทะรูปขึ้น โดยทรงมีพระราชวินิฉัยให้จัดสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตัก ๒๕ นิ้ว และพระราชทานนามพระพุทะรูปว่า “พระพุทธรัตนมงคงสัมฤทธิ์”
*****************


วัตถุประสงค์ ในการจัดสร้าง

         ๑. เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ทั้งแผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์
๒. เพื่อจัดตั้งกองทุนภัตตาหาร สำหรับพระภิกษุสามเณรวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม
๓. เพื่อเป็นค่าสาธารณูปการของวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม และโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษาซึ่งมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาศึกษาเล่าเรียน จำนวน ๒๒๘ รูป

*****************

Add Comment