จุลสารเล่มที่ ๓

          การประดิษฐานพระโกศ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สิริพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา ๒๑ วัน

**************************

>>>>> อ่าน จุลสาร ฉบับที่ ๓<<<<<

Add Comment