จุลสารเล่ม ๑๐

            พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มองจากมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางซ้ายมือเห็นพระที่นั่งทรงธรรมซึ่งเป็นอาคารจัตุรมุขประกอบเครื่องยอดมีชั้นเชิงกลอน ๕ ชั้น รองรับยอดปรางค์ ด้านหน้าพระที่นั่งทรงธรรมตรงมุขทิศใต้มีหุ่นรูปยักษ์ยืนถือกระบองตั้งอยู่สองข้างๆ ละ ๒ ตน ตรงกลางภาพเป็นองค์พระเมรุใหญ่ซึ่งเป็นอาคารทรงปราสาทจัตุรมุขประกอบเครื่องยอด มีชั้นเชิงกลอน ๗ ชั้น รองรับยอดปรางค์ และมีเมรุแทรกตั้งบนสันหลังคามุขทั้งสี่ทิศตามแบบเมรุของพระมหากษัตริย์ที่แสดงถึงความสำคัญสูงสุด ส่วนทางขวามือในภาพคือ เมรุทิศ ซึ่งเป็นอาคารจัตุรมุขประกอบเครื่องยอด มีชั้นเชิงกลอน ๕ ชั้น รองรับยอดปรางค์ในรูปแบบเดียวกัน

**************************

>>>>> อ่าน จุลสาร ฉบับที่ ๑๐ <<<<<

Add Comment