๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร
ราชสกุลสวัสดิวัฒน์
ราชสกุลจักรพันธุ์
ราชสกุลภาณุพันธุ์
ราชสกุลจิตรพงศ์
ราชสกุลนพวงศ์
ราชสกุลสุประดิษฐ์
ราชสกุลกฤษดากร
ราชสกุลศุขสวัสดิ์
ราชสกุลทวีวงศ์
ราชสกุลทองใหญ่
ราชสกุลเกษมสันติ์
ราชสกุลเกษมศรี
ราชสกุลศรีธวัช
ราชสกุลชุมพล
ราชสกุลเทวกุล
ราชสกุลสวัสดิกุล
ราชสกุลจันทรทัต
ราชสกุลชยางกูร
ราชสกุลวรวรณ
ราชสกุลดิศกุล
ราชสกุลโสณกุล
ราชสกุลไชยันต์

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ระลึกคล้ายครบ ๑๕๐ ปี แห่งวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทางราชการได้จัดให้มีงานรัฐพิธีประจำปีเพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

การนี้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ
ร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ พระราชวังสราญรมย์
รวมไปถึงคณะราชสกุลทุกมหาสาขา

 

Add Comment