จัดจำหน่าย หนังสือ “บาญชี มหามกุฏราชสันตติวงศ์ พุทธศก ๒๔๖๘”

  บาญชี มหามกุฏราชสันตติวงศ์ พุทธศก ๒๔๖๘

          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งพระมหาจักรี บรมราชวงศ์ทรงเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ทุกด้านก็ว่าได้ ทั้งด้านการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านเศรษฐกิจและการคลัง ด้านสังคม การศึกษาและอักษรศาสตร์ ด้านศาสนาและศิลปกรรม การคมนาคมและการสื่อสาร การทหารและการป้องกันประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และ
ดาราศาสตร์

          ด้วยพระราชกรณียกิจอันเป็นอเนกประการนี้ ในโอกาสในวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาด้านการศึกษา วัฒนะธรรม สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา การพัฒนาสังคมและการสื่อสาร นับเป็นเกียรติภูมิอันสูงส่งของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั้งปวง

          วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเป็นวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี แห่งวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์เห็นสมควรจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเป็นอนุสรณ์ในวาระดังกล่าว มูลนิธิฯ พิจารณาแล้วเห็นควรจัดพิมพ์หนังสือ บาญชี มหามกุฏราชสันตติวงศ์ พุทธศก ๒๔๖๘พระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ซึ่งพระองค์ทรงรวบรวมและจัดพิมพ์ขณะทรงมีพระชันษา ๖๔ พรรษาเสมอด้วยสมเด็จพระบรมราชชนก หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยรายพระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดาและพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๒๘ มหาสาขา ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นหนังสือที่หายาก เพราะไม่มีการพิมพ์เผยแพร่เป็นระยะเวลานานแล้ว การพิมพ์ครั้งนี้จัดพิมพ์ตามต้นฉบับเดิม คาดหวังว่าหนังสือเล่มดังกล่าวคงจะมีประโยชน์ต่อราชสกุลที่เป็นมหาสาขาในรัชกาลที่ ๔ และบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป อีกทั้งจะเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกในวาระวันเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ ๑๕๐ ปี

          ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ธนาคารออมสินได้กรุณาสนับสนุนงบประมาณการจัดพิมพ์หนังสือ บาญชี มหามกุฏราชสันตติวงศ์ พุทธศก ๒๔๖๘ อุทิศถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณเป็นราชสักการะบูชา มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซาบซึ้งในความจงรักภักดีและขอบพระคุณธนาคารออมสินเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

************************************************************************
โอนเงินทาง  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (สาขาเทเวศน์)
ชื่อบัญชีมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลที่บัญชี      020 – 2 – 72542 – 2
************************************************************************
บริการจัดส่งทางไปรษณีย์   EMS
1  เล่ม     ราคารวมจัดส่ง     334 บาท
2  เล่ม     ราคารวมจัดส่ง     608 บาท
3  เล่ม     ราคารวมจัดส่ง     873 บาท
************************************************************************
หากโอนเงินผ่านทาง E-Banking ท่านสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้

ทาง “กล่องข้อความ (Messenger)” ที่ Facebook
พร้อมเขียน ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมาด้วย

************************************************************************

 

Add Comment