การจัดตั้งกองทุนในวันเกิดของสมาชิกราชสกุลสายรัชกาลที่ ๔

การจัดตั้งกองทุนในวันเกิด
สมาชิกราชสกุล สายรัชกาลที่ ๔

เพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกราชสกุลได้อย่างต่อเนื่อง มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ
ได้เปิดบัญชีเพิ่อรับบริจาคเงินเพื่อจัดตั้งกองทุนวันเกิดของสมาชิกราชสกุล
สายรัชกาลที่ ๔ ปีละ ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ บาท โดยเปิด

“บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ บัญชีฝากประจำ ๑๒ เดือน
เลขที่บัญชี 020-118820-3
ชื่อบัญชี  
“มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ขณะนี้มีผู้บริจาคเพื่อจัดตั้งทุน
จำนวน   ๖๘   ราย    เป็นจำนวนเงิน  ๕๓๔,๘๗๙.๐๐ บาท
(ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

รายละเอียดจะปรากฎในจุลสารของมูลนิธิฯ
<<<  Download เอกสารจัดตั้งกองทุน >>>