แถลงกิจกรรมมูลนิธิรัชกาลที่ ๔

แถลงกิจกรรมมูลนิธิฯ

           ๑. วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ “วันบิดาแห่งการพิมพ์ไทย”
               พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิดหนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นครั้งแรก (พ.ศ.๒๔๐๑) ตีพิมพ์ ณ โรงพิมพ์อักษรพิมพการในพระบรมมหาราชวัง ปัจจุบันคือพระที่นั่งภาณุมาศจำรูญคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ไปร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ ๖







        ๒. วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ “วันจักรี”
              พันเอก หม่อมหลวงกุลชาต ดิศกุล กรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสานงานสมาชิกสายสกุลทุกมหาสาขา เพื่อร่วมกันวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ พระปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช


           ๓. วันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖
                เจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปสำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อช่วยงานการสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เป็นปีที่ ๒๔

           ๔. วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ “วันอานันทมหิดล”
                คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม ๘

 

           ๕. วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระตำหนัก พิมานปฐม พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปปฏิบัติงานรับแขก

Add Comment