สายราชสกุลฯ

– : สมาชิกราชสกุล สายรัชกาลที่ ๔ มี ๒๗ ราชสกุล ได้แก่ : –
๑. จักรพันธุ์ | ๒. ภาณุพันธุ์ | ๓.จิตรพงศ์ | ๔. นพวงษ์ | ๕. สุประดิษฐ์ | ๖. กฤดากร | ๗. คัคณางค์ | ๘. สุขสวัสดิ์ | ๙. ทวีวงศ์ | ๑๐. ทองใหญ่ |
๑๑. เกษมสันต์ | ๑๒. กมลาสน์ | ๑๓. เกษมศรี | ๑๔. ศรีธวัช | ๑๕. ทองแถม | ๑๖. ชุมพล | ๑๗. เทวกุล | ๑๘. สวัสดิกุล | ๑๙. จันทรทัต | ๒๐. ชยางกูร |
๒๑. วรวรรณ | ๒๒. ดิศกุล | ๒๓. โสภางค์ | ๒๔. โสณกุล | ๒๕. วัฒนวงศ์ | ๒๖. สวัสดิวัตน์ | ๒๗.ไชยันต์.
– : ที่มา “หนังสือที่ระลึก ครบ ๗ รอบ” หม่อมราชวงศ์ชนาญวัต เทวกุล ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ : –
——————————————————————————————-
– : พระเจ้าราชวรวงศ์ ชั้น ๔ (วังหน้า) มี ๑๑ ราชสกุล คือ : –
๑. สุธารส | ๒. วรรัตน์ | ๓. ภาณุมาศ | ๔. หัสดินทร | ๕. นวรัตน์ | ๖. ยุคนธรานนท์ |๗. โตษณีย์ | ๘. นันทวัน | ๙. พรหเมศ |
๑๐. จรูญโรจน์ | ๑๑. สายสนั่น.
– : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระนามพระเจ้าลูกยาเธอ ที่ประสูติระดับพระองค์เจ้า : –
——————————————————————————————-

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์