ข่าวสารกิจกรรม

ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

          ตามที่ มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ [...]

การเดินทางไปเยี่ยมชม กิจการงานในต่างจังหวัด ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

การเดินทางเพื่อทัศนศึกษา ในต่างจังหวัด              - [...]
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์