ของที่ระลึกมูลนิธิฯ

ดวงตราไปรษณียากร ๑๐๐ ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์

ดวงตราไปรษณียากร ๑๐๐ ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ [...]
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์