ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

          ตามที่ มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นสิริมงคลและเกียรติประวัติแก่มูลนิธิฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับการประกาศกำหนดองค์การสถานสาธารณกุศลเป็นลำดับที่ ๘๕๔

Add Comment