มูลนิธิรัชกาลที่ ๔ เป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระศพสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗
ณ ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร

             พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ  สวัสดิวัตน์  ได้โปรดให้จองวันสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในนามของมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาชิกราชสกุลสาย ๔ เพื่อจะได้มีการบำเพ็ญกุศลถวายในวันพุธที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ตำหนักเพชร  วัดบวรนิเวศวิหาร  และได้มีปรารภว่า หากสมาชิกราชสกุลอื่น ประสงค์ที่จะร่วมบำเพ็ญกุศล ก็เป็นที่น่ายินดี และจะได้เปลี่ยนเป็น “สมาชิกราชสกุล” โดยไม่ใส่ “สาย ๔”
Add Comment