สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๔ ณ บริเวณด้านหน้าพระราชวังสราญรมย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณด้านหน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร
ในวันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗Add Comment