บูชาเหรียญ “ดับทุกข์” วัดพระปฐมเจดีย์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์


บูชาเหรียญ “ดับทุกข์”

      ณ ช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังเปิดให้เช่าบูชาเหรียญ “ดับทุกข์” ที่มีพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแด่ผู้ที่รู้สึกท้อแท้และมีความทุกข์ภายในจิตใจ

            เหรียญดับทุกข์เป็นเหรียญที่มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสร้างขึ้นในมงคลวโรกาสที่บรรจบกัน ๓ ประการ คือ

         – ประการที่ ๑ ครบ ๑๕๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบูรณะปฎิสังขรณ์ พระเจดีย์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และได้รับการยกย่องว่าเป็นพระปฐมเจดีย์ คือพระเจดีย์องค์แรกที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อันพระเจ้าอโศกมหาราชทรงแบ่งให้พระโสณะและพระอุตตระอัญเชิญมายังสุวรรณภูมิ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๘ พระปฐมเจดีย์เป็นพระมหาเจดียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด มีปาฎิหาริย์เป็นที่ประจักษ์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔

         – ประการที่ ๒ ครบ ๑๕๐ ปี ที่ได้พบจารึก”พระคาถา เย ธมฺมา” ในบริเวณพระปฐมเจดีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอ่านและทรงแปลพระคาถานี้ออกได้ความว่า เป็นพระปฎิจจสมุปบาท ย่อหน้าหนึ่ง เป็นพระอริยสัจ ๔ ย่อหน้าหนึ่ง ในปัจจุบันนับถือกันว่า “พระคาถา เย ธมฺมา” เป็นพระคาถาหัวใจพระศาสนา ทั้ง”พระคาถา เย ธมฺมา” นี้ได้สาปสูญมากว่า ๒,๐๐๐ ปี

         – ประการที่ ๓ ครบ ๑๕๐ ปี ที่หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ได้ค้นพบ พระพุทธรูปศิลาขาวสมัยทวารวดีปางปฐมเทศนา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นประธานพระอุโบสถที่เก่าที่สุดในประเทศไทย เพราะเป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดีอายุมากกว่า ๑,๐๐๐ ปี

         ด้วยมงคลวโรกาสครั้งนี้ มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงดำริสร้างเหรียญดับทุกข์ โดยอนุรักษ์ตามรูปแบบเหรียญพระปฐมเจดียืรุ่นแรก ที่สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ เป็นเหรียญเสมา ด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปองค์พระปฐมเจดีย์ มีคำว่า “ดับทุกข์” อยู่ด้านบน ด้านหลังของเหรียญเป็นองค์พระพุทธรูปทวารวดี ด้านบนเป็นพระคาถาหัวใจอริยสัจ คือ “ทุ สะ นิ มะ”

*************************

ราคาและเหรียญที่มีจำหน่าย

สั่งทางไปรษณีย์

โอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศน์
(ยกเว้นค่าจัดส่งไม่เกิน 6 เหรียญ ในช่วงเวลานี้)

ชื่อบัญชี : มูลนิธิรัชกาลที่ 4 เพื่อเหรียญดับทุกข์
เลขที่บัญชี  :  020-276969-6

Fax หลักฐานการโอนเงินพร้อม
ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ที่ติดต่อได้สะดวก มาที่เบอร์  :  02-280-1375

หากต้องการสั่งซื้อ Online ให้โอนเงินผ่านทาง E-Banking ท่านสามารถ
ส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้ทาง “กล่องข้อความ (Messenger)”
ทาง Facebook ของ ทางมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ
Tel  :  02-280-1374 : Mobile : 084-468-7999

 

Add Comment