พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระนามพระเจ้าลูกยาเธอ ที่ประสูติระดับพระองค์เจ้า

        พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระนามพระเจ้าลูกยาเธอ ที่ประสูติระดับพระองค์เจ้าและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระนามพระเจ้าพี่นางเธอ พระเจ้าน้องยาเธอ ที่ประสูติระดับพระองค์เจ้า เมื่อทรงกรมอิสริยยศพระนาม ซึ่งสัมผัสคล้องจองเรียงลำดับพระชนมายุที่อาวุโส จากองค์แรกมาจนถึงองค์สุดท้าย ทั้งพระนามยังอ่านย้อนสัมผัสจากพระนามองค์สุดท้ายมายังพระนามองค์แรกได้แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพชนและอาลักษณ์ไทยชั้นอัจฉริยะในเชิงภาษา ยกเว้น พระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอชั้นเจ้าฟ้าตั้งแต่ประสูติ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

         มเหศวรศิววิลาส วิษณุนาถนิภาธร สมรรัตนสิริเชษฐ นเรศรวรฤทธิ์ พิชิตปรีชากร อดิศรอุดมเดช ภูธเรศธำรงศักดิ์ ประจักษ์ศิลปาคม พรหมวรานุรักษ์ ราชศักดิ์สโมสร ทิวากรวงศ์ประวัติ สิริธัชสังกาศ สรรพสาตรศุภกิจ สรรพสิทธิประสงค์ เทวะวงศ์วโรปการ วชิรญาณวโรรส สมมตอมรพันธุ์ วิวิธวรรณปรีชา พงศาดิศรมหิป นราธิปประพันธ์พงศ์ ดำรงราชานุภาพ พิทยลาภพฤฒิธาดา นริศรานุวัดติวงศ์ มรุพงศ์สิริพัฒน์ ทิพยรัตนกิริฏกุลินี สวัสดิวัดนวิศิษฎ์ มหิศรราชหฤทัย

         ราชหฤทัยมหิศร วิศิษฏ์สวัสดิวัตน กิริฏกุลินีทิพยรัตน สิริพัฒน์มรุพงศ์ นุวัติวงศ์นริศรา พฤฒิธาดาพิทยลาภ ราชานุภาพดำรง ประพันธ์พงศ์นราธิป ดิศรมหิปพงศา ปรีชาวิวิธวรรณ อมรพันธุ์สมมต วโรรสวชิรญาณ วโรปการเทวะวงศ์ ประสงค์สรรพสิทธิ ศุภกิจสรรพสาตร สังกาศสิริธัช วงศ์ประวัติทิวากร สโมสรราชศักดิ์ วรานุรักษ์พรหม ศิลปาคมประจักษ์ ธำรงศักดิ์ ธเรศ อุดมเดชอดิศร ปรีชากรพิชิต ฤทธิ์นเรศรวร สิริเชษฐสมรรัตน นิภาธรวิษณุนาถ ศิววิลาสมเหศวร

Add Comment