นายอร่าม สวัสดิวิชัย ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิรัชกาล ๔ ได้ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคมะเร็งตับ ณ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานครฯ

         เนื่องในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายอร่าม สวัสดิวิชัย ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคมะเร็งตับ สิริอายุได้ ๖๘ ปี ณ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา ๐๗.๑๕ น.

– ตั้งศพ ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม ศาลา ๑๐ (ศาลาท่านผู้หญิงตุ่น) ในวันศุกร์ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
– รดน้ำศพ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. สวดเวลา ๑๘.๓๐ น.
– วันเสาร์ที่ ๖ ถึงวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ สวด ๑๙.๐๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

         นายอร่าม สวัสดิวิชัย เป็นบุตรของนายเบ็กแซ่ลิ้ม และนางบุญเอ็ง แซ่ลิ้ม  เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  มีพี่น้อง ๔ คน คือ

          ๑. นายอาทร  สวัสดิวิชัย

          ๒. นายอร่าม  สวัสดิวัชัย

          ๓. นางธนาพร  ธงทวีเกียรติ

          ๔. นายอรุณ  เหรียญเลิศพัฒนา

         จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนปากท่อวิทยาคม  อำเภอปากกท่อ  จังหวัดราชบุรี

 การทำงาน

        เริ่มเข้าทำงานเป็นพนักงานต้อนรับที่โรงแรมสุขสวัสดิ์  ถนนสามเสน  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ต่อมาย้ายมาทำงานเป็นผู้ดูแลวังสระปทุม ภายหลังจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคตแล้วก็ย้ายที่ทำงาน

ครั้นถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประสานงานมูลนิธิพระบรม ราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้จัดการวารสารวชิราวุธานุสรณ์สาร ซึ่งเป็นวารสารราย ๓ เดือน ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

          ต่อมาวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อมาวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรเสือป่าวชิราวุธานุสรต์ จนถึงปัจจุบัน

          นายอร่าม สวัสดิวิชัย ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลกลาง เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา ด้วยโรคมะเร็งตับ สิริอายุรวม ๖๘ ปี

Add Comment