การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑

 มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี ชั้น ๑ วัดบวรนิเวศวิหารบางลำภู
กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นประธานและ ท่านผู้หญิง
บุตรี วีระไวทยะ เป็นรองประธาน รวมทั้ง อาจารย์ สนธิ เตชานันท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ
พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Add Comment