ระบบ คิวอาร์โค้ต (QR Code) จากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีนายสนธิ เตชานันท์(เลขาธิการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ) เป็นผู้รับมอบระบบ
คิวอาร์โค้ต (QR Code) จากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ ซึ่งเป็นระบบที่บริจาค
เข้ามูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ โดยระบบจะ Online ยอดเงินบริจาคและ
รายนามที่
สามารถบริจาคไปยังกรมสรรพากรเพื่อเป็นหลักฐานในการ “ลดหย่อน
ภาษีเงินได้
บุคคลของผู้บริจาค” ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ สำนักงาน
สาขามูลนิธิ
เฉลิมพระเกียรติฯ ภายในวัดมกุฏกษัตริยาราม

 

Add Comment